رد کردن لینک ها

گزارش صعود

قله سرسیاه غارها

گزارش صعود به قله سرسیاه غارها باشگاه کوهنوردی ماهین تاریخ اجرای برنامه: ۵ الی ۷ تیر ۱۳۹۸ ارتفاع قله: ۳۷۱۱ متر ارتفاع شروع برنامه: ۳۰۰۰ متر ارتفاع صعود شده: ۷۱۱ متر مربی: قدرت اشتری سرپرست: طاهر عابدین زاده سرقدم: آقای آقازاده پزشک: دکترفیروزیان تعداد همنوردان:

قله گل زرد

گزارش صعود به قله میشینه مرگ باشگاه کوهنوردی ماهین تاریخ اجرای برنامه: ۵ الی ۷ تیر ۱۳۹۸ ارتفاع قله: ۳۷۱۱ متر ارتفاع شروع برنامه: ۳۰۰۰ متر ارتفاع صعود شده: ۷۱۱ متر مربی: قدرت اشتری سرپرست: طاهر عابدین زاده سرقدم: آقای آقازاده پزشک: دکترفیروزیان تعداد همنوردان:

قله ماهین و طبیعتگردی

گزارش صعود به قله میشینه مرگ باشگاه کوهنوردی ماهین تاریخ اجرای برنامه: ۵ الی ۷ تیر ۱۳۹۸ ارتفاع قله: ۳۷۱۱ متر ارتفاع شروع برنامه: ۳۰۰۰ متر ارتفاع صعود شده: ۷۱۱ متر مربی: قدرت اشتری سرپرست: طاهر عابدین زاده سرقدم: آقای آقازاده پزشک: دکترفیروزیان تعداد همنوردان:

قله سیاه پلاس

گزارش صعود به قله میشینه مرگ باشگاه کوهنوردی ماهین تاریخ اجرای برنامه: ۵ الی ۷ تیر ۱۳۹۸ ارتفاع قله: ۳۷۱۱ متر ارتفاع شروع برنامه: ۳۰۰۰ متر ارتفاع صعود شده: ۷۱۱ متر مربی: قدرت اشتری سرپرست: طاهر عابدین زاده سرقدم: آقای آقازاده پزشک: دکترفیروزیان تعداد همنوردان:

قله میشینه مرگ

گزارش صعود به قله میشینه مرگ باشگاه کوهنوردی ماهین تاریخ اجرای برنامه: ۵ الی ۷ تیر ۱۳۹۸ ارتفاع قله: ۳۷۱۱ متر ارتفاع شروع برنامه: ۳۰۰۰ متر ارتفاع صعود شده: ۷۱۱ متر مربی: قدرت اشتری سرپرست: طاهر عابدین زاده سرقدم: آقای آقازاده پزشک: دکترفیروزیان تعداد همنوردان:

قله کمال – قلعه بابک

گزارش صعود به قله کمال (قوچ گلی) بام استان آذربایجان شرقی و قلعه بابک باشگاه کوهنوردی ماهین تاریخ اجرای برنامه: ۵ الی ۷ تیر ۱۳۹۸ ارتفاع قله: ۳۷۱۱ متر ارتفاع شروع برنامه: ۳۰۰۰ متر ارتفاع صعود شده: ۷۱۱ متر مربی: قدرت اشتری سرپرست: طاهر عابدین

بازگشت به بالای صفحه